Skånevik sokneråd 2023- 2027


Faste medlemmer:

Siri Elisabet Eikemo -  Leiar

Silje Malene Garvik - Nestleiar

Reidar Leknes - Fellesrådsmedlem

Ole Vidar Melkeraaen - Fellesrådsmedlem

Kari Johansson - 1. vara fellesrådet

Siren Vika -  2. vara fellesrådet

Egil Larsen -  Sokneprest

 

Varamedlemmer:

1. Astrid Askeland Johnsen - 1. vara, møter fast

2. Henny Karin Haugen

3. Einar Olav Eintveit

4. Frode Molnes

 

Randi Frette Referent

Skånevik sokn sitt misjonsprosjekt er eit samarbeid med Normisjon om støtte til Bibelskulen i Bafoulabè, som ligg i Mali. 

MISJONSPROSJEKTET - BIBELSKULEN I BAFOULABÈ

Sidan 2012 har Mali vore prega av krig; fleire statskupp og mislukka fredsavtalar. Dette året (2023) har Normisjon sin representant hatt forbod om å reise utanfor hovudstaden grunna sikkerheit. Rundt misjonsstasjonen har det vore omfattande arbeid: murane høgare og sikrare dører. Misjonsstasjonen er også bygd om slik at den også kan fungere som møtelokale og stad for overnatting. 

Periodevis har det vore utfordringar med vatn og straum. Misjonen har straumagregat som går på diesel.  Korrupsjon - i skulane, helsesenter, rettssalar og hos politiet- er eit aktuelt problem. Tankbilar med diesel “forsvinn” på vegen. Kyrkja strevar med å vere gode forvaltarar.

I 2023 bestemte den norske ambassaden seg for å legge ned kontora i Mali. 

Lokale medarbeidarar har stått for alt arbeid utanfor hovudstaden. Dette arbeidet vil halde fram. 

Therese Glendrange, Normisjon sin representant i Mali, kom til Noreg i januar 2024. Ho har møte med dei lokale leiarane og administrasjonen i Bamako på nett. Det meste av opplæringa av lokale leiarar går føre seg via appen WhatsApp.

Eit viktig arbeid har vore Agenda 1; kurs over 2 år. Dette er eit tverrkyrkjeleg læringsfellesskap som byggjer bru mellom kyrkjelydar og folkegrupper, også i områder med sterke muslimske folkeslag. 

 

12.januar starta bibelskulen i Bafoulabè nytt semester; det siste semesteret for dette kullet. I 2022 starta 10 elevar. Litt fråfall har det vore undervegs. No er det 4 menn og 3 kvinner i alderen 20 til 58 år. Alle elevane kjem frå området rundt bibelskulen. Eit par elevar kjem frå ei nabokyrkje, resten frå EELM som er Normiasjon si lutherske samarbeidskyrkje i Mali. Rektor på skulen er misjonær frå Kamerun. Han leier skulen og underviser noko. Andre afrikanske misjonærar og maliske pastorar underviser også.

På grunn av sikkerhetssituasjonen siste året har Therese Glendrange vore forhindra i å kunne undervise.

Vil du bli fast gjevar til misjonsprosjektet? Du finn meir opplysningar i brosjyra i denne lenkja.

Tilbake